Werkgroepen in binnen- en buitenland

Kennisdelen voor snellere resultaten.

De expertise van het Asfalt Kennicentrum:

Innovatie, kennisdelen en samenwerken. Zó behalen we onze doelen:

De versnelling in de asfaltindustrie door kennisdeling.

De asfaltindustrie bevindt zich aan de vooravond van een enorme transitie. Dit betekent dat er zal moeten worden samengewerkt. 

Het Asfalt Kenniscentrum levert graag een bijdrage. Op zowel nationaal als internationaal niveau zijn onze experts actief in werkgroepen waarin de bitumenindustrie, asfaltproducenten, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen tot regelgeving en technische oplossingen komen.

Eurobitume - Technische Commissie

Met collega Priya Cheyyar Nageswaran (Phd)

De technische commissie bestaat uit experts van organisaties die lid zijn van Eurobitume.

Namens de bitumenindustrie is de technische commissie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en communiceren van en over verschillende onderwerpen zoals:

  • specificatie-ontwikkeling;
  • bindmiddelselectiesystemen;
  • en karakteriseringstools.

Het Asfalt Kenniscentrum neemt actief deel aan deze commissie vanuit de discipline reologie en chemische eigenschappen.

CROW - CBIS, Schuimbitumen gebonden stabilisaties

Met collega Edwin Verkooijen.

Verder met schuimbitumen gebonden stabilisatie en immobilisatie van wegfunderingen.

Deze werkgroep heeft als doel om via het CROW tot regelgeving en opname in de RAW te komen. De werkgroep draagt zo bij aan het verhogen van het circulaire werken van de civiele techniek.

Het Asfalt Kenniscentrum neemt deel aan deze commissie vanuit de disciplines:

  • vooronderzoeken;
  • productie-opleveringscontroles;
  • en dimensionering.

Asfalt Impuls - Grip op Asfalt

Met collega Farhad Helmand.

Asfalt Impuls; voor en door de sector.

Het programma Asfalt Impuls wordt mogelijk gemaakt door stakeholders uit de asfaltindustrie die hun kennis en ervaringen inbrengen.

In de subwerkgroep Grip op Asfalt is het hoofddoel om meer inzicht te krijgen in de effecten die bindmiddelen op de kwaliteit van asfalt kunnen hebben.

Met wetenschappelijk reologisch onderzoek worden de meest voorkomende bindmiddelen onderzocht op niet normatieve parameters met als doel de kwaliteit van asfalt beter te duiden.

Het Asfalt Kenniscentrum neemt aan deze werkgroep deel vanuit de het expertisegebied reologie en met ons bitumenlaboratorium.

Asfaltkwaliteitsloket - Techniek

Met collega Ralph Venema.

Sneller valideren van innovatieve producten.

Zowel aanbieders van innovatieve asfaltproducten als wegbeheerders hebben behoefte aan een onafhankelijke en deskundige manier om claims ten aanzien van eigenschappen van innovatieve producten sneller te valideren.

Via het CROW worden innovaties ingebracht en beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen bij het Asfaltkwaliteitsloket. Hiermee worden validatietrajecten verkort en zijn claims van producenten op juistheid getoetst. 

Het Asfalt Kenniscentrum brengt technische expertise in om zo de versnelling naar de toekomst mogelijk te maken.

Asfalt Impuls - Kwaliteitsborging

Met collega Paul Landa.

Transparantie van kwaliteit tijdens het werk zónder boorkerncontroles.

De werkgroep Kwaliteitsborging ontwikkelt een systematiek en doet voorstellen voor regels waarmee de kwaliteit van het werk, al tijdens de uitvoering, voor iedereen transparant en inzichtelijk is. Hoe? Via de asfaltbedrijfscontroles die tijdens de uitvoering van de aannemer plaatsvinden. Zodoende kan een traditionele opleveringscontrole op boorkernen achterwege blijven.  

Tijdens deze asfaltbedrijfscontroles worden bestaande en nieuwe Non Destructieve meetmethoden getest en toegepast, voortgekomen uit de samenwerking met High Tech = Low Cost.

Er zijn al enkele proefvakken gerealiseerd waarbij ASPARI technieken zijn toegepast.

Het Asfalt Kenniscentrum neemt deel aan deze werkgroep vanuit de disciplines:

  •  ASPARI;
  • en beoordeling van asfaltkwaliteit.